La finca sobre la platja del Golfet no va ser  terreny urbanitzable fins l’any 1983. Aquest any, l’Ajuntament de Palafrugell aprova un Pla d’Ordenació urbanística Municipal (POUM) i una de les seves accions és classificar com a sòl urbà aquest terreny que conté una casa des de 1970 i que a partir d’ara és identificat com carrer Castellets número 1 .

La finca va quedar convertida, doncs, en sòl edificable i sotmesa a la normativa aplicable als terrenys urbans. Posteriorment, el POUM de 2006 qualifica la finca amb la clau a20. L’article 270 disposa que, en cas de demolició de la finca existent (en aquest cas 295 m2),  es podrà augmentar l’edificabilitat mitjançant l’aprovació d’un Pla especial . L’article no estableix cap límit màxim per aquest augment, però exigeix que es demostri coherència amb l’entorn. D’altra banda, el POUM estableix que les alçades màximes per les edificacions en clau a20 sigui de 6 metres.

Aquesta és la situació fins l’any 2012, moment en que el propietari, que havia mantingut des dels anys 70 l’edificació existent, ven la finca a un nou propietari.